Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

FAQ

Når en person eller et selskab bliver erklæret konkurs, bliver der udpeget en kurator, der behandler konkursboet. Kurator skal varetage kreditorernes interesser under konkursbehandlingen.

Kurator skal blandt andet sikre, at konkursboets aktiver bliver solgt bedst muligt og fordele konkursboets eventuelle midler mellem konkursboets kreditorer.

Kurator skal også håndtere alle igangværende aftaler og kontrakter. Dette gælder også ansættelsesaftaler med de medarbejdere, der var ansat i den konkursramte virksomhed, og er fx ansvarlig for at opsige dem, hvis de ikke kan indgå i et salg af den konkursramte virksomhed.

Endelig skal kurator undersøge, om der er foretaget dispositioner, der kan omstødes, og om der er grundlag for at anlægge sag om konkurskarantæne mod den konkursramte virksomheds tidligere ledelse.

Når kurator har solgt boets aktiver og undersøgt boets forhold, afsluttes konkursboet, og hvis der er midler, efter at alle omkostninger ved konkursboets behandling er betalt, udloddes disse til kreditorerne. Denne udlodning kaldes dividenden.

Hvis du har penge til gode hos en person eller et selskab, der er under konkursbehandling, skal du anmelde dit krav i konkursboet. Du kan anmelde dit krav her på siden. Det anbefaler vi altid, at du gør hurtigst muligt.

Hvis der er udsigt til dividende, vil kurator vurdere dit krav ved en såkaldt fordringsprøvelse. Det vil sige, at kurator tager stilling til, om kravet kan godkendes eller ej. Du vil få besked om dette fra kurator.

Du skal opgøre dit samlede krav inklusive renter frem til den dag, hvor selskabet eller personen, som du har et krav imod, blev erklæret konkurs af skifteretten (dekretdagen). Du skal huske at vedlægge dokumentation for kravet, fx kontoudtog, faktura, dom, kontrakt eller lignende.

Hvis du er lønmodtager, der har krav på manglende løn eller optjente feriepenge, skal du kontakte din fagforening, hvis du er medlem af en. Du skal anmelde dit krav overfor Lønmodtagernes Garantifond (LG) senest 4 måneder efter konkursdekretet. Kravet anmeldes på borger.dk/lg hvor du skal udfylde en digital anmeldelse. Hvis du er medlem af en fagforening, anmelder de kravet på dine vegne.

Har du spørgsmål, og kan du kontakte Lønmodtagernes Garantifond her.

Kurator skal fordele konkursboets midler ligeligt mellem alle kreditorer efter konkursordenen. Konkursordenen betyder, at der er flere klasser af kreditorer.

Der kan kun betales til en klasse, hvis alle kreditorer i den foranstående klasse har fået fuld dækning af deres godkendte krav. Det vil sige, at der fx kun bliver udbetalt penge til klasse 2, hvis klasse 1 har opnået fuld dækning.

Klasse 1
Massekrav
(§ 93-krav)
§ 93 krav dækkes før alle andre krav. Massekrav er gæld, der pådrages i forbindelse med konkursen. Fx omkostninger ved konkursens indtræden og ved boets behandling.
Klasse 2
Fortrinsstillede krav
(§ 94-krav)
§ 94 krav omfatter rimelige omkostninger ved eventuelle forudgående redningsforsøg, fx en rekonstruktion ?En rekonstruktion er et alternativ til en konkurs, hvor det forsøges at bevare virksomhedens drift ved en virksomhedsoverdragelse eller indgåelsen af en akkord, hvor en del af gælden slettes. eller ved en likvidation ?Hvis et selskab skal opløses, gøres dette igennem en likvidation. Dette kan enten være ved en frivillig likvidation eller ved en tvangsopløsning. Hvis der ikke kan ske en solvent likvidation, hvor selskabets aktiver kan dække omkostningerne ved likvidationen, vil likvidator indgive en konkursbegæring.. Det omfatter også retsafgift og eventuel gæld, der er pådraget med samtykke fra rekonstruktør eller likvidator.
Klasse 3
Privilegerede krav
(§ 95-krav)
§ 95 krav omfatter krav på løn og lignende, som man har krav på som led i sit ansættelsesforhold, herunder feriepenge.
Klasse 4
Afgiftskrav
(§ 96 krav)
§ 96 krav omfatter leverandørers krav på visse punktafgifter, fx tobaksafgifter.
Klasse 5
Simple krav
(§ 97-krav)
§ 97 krav omfatter alle andre krav, der er opstået før konkursen (og som ikke er omfattet af en anden konkursklasse). Fx fakturakrav.
Klasse 6
Efterstillede krav
(§ 98-krav)
§ 98 krav (efterstillede krav) omfatter fx renter efter konkursens indtræden, krav på bøder mv.

Hvis der ikke er fuld dækning til de krav, der er omfattet af din klasse, vil du få udbetalt en dividende af dit tilgodehavende. Dividende betyder, at du får udbetalt en forholdsmæssig andel af dit fulde, godkendte krav.

Det er derfor ikke sikkert, at du modtager nogen penge fra konkursboet, og hvis du gør, vil du sandsynligvis modtage et mindre beløb end det, du har anmeldt.

Det er vanskeligt at sige noget om tidshorisonten for konkursbehandlingen, som kan variere meget. Tidshorisonten er desuden forskellig alt efter, om det er et større eller et mindre konkursbo, og om der er komplicerede problemstillinger eller fx retssager, som skal afsluttes.

Hvis du ikke modtager betaling af dit krav fra konkursboet, kan du afskrive det som et tab i moms- og skattemæssig henseende.

Du kan holde dig opdateret på den forventede tidshorisont, og om du har udsigt til dækning af dit krav på HortenRecap.

Kurator skal løbende udsende kreditororienteringer til alle kendte kreditorer. Kreditororienteringerne vil blive sendt til den e-mail, der er oplyst ved anmeldelsen af kravet og kan også ses på HortenRecap.

Kreditororienteringerne er din mulighed for at følge med i konkursbobehandlingen. Du har ikke pligt til at svare på dem. Kurator vil kontakte dig direkte, hvis der er forhold, som du konkret skal tage stilling til.

Hvis du ejer et aktiv, der er i konkursboets besiddelse, kan du få aktivet udleveret fra kurator. Det kan fx være aktuelt, hvis du har udlejet eller leaset et aktiv til konkursboet, eller hvis du har solgt et aktiv til den konkursramte virksomhed med et gyldigt ejendomsforbehold. Du skal kunne dokumentere, at du har ejendomsretten til aktivet, hvorefter du betegnes som separatist i konkursboet.

I disse tilfælde skal du kontakte sagsbehandleren på den konkrete konkurssag.

Hvis du har pant eller anden sikkerhed for dit krav mod den konkursramte virksomhed, skal du oplyse det, når du anmelder dit krav. Det kan fx være virksomheds- eller fordringspant, pant i konkursboets ejendomme, eller lignende.

Konkursboet forestår salget af de pantsatte aktiver. Håndtering og salg af pantsatte aktiver sker i samarbejde med panthaverne.

Som panthaver vil du blive betalt i takt med, at de pantsatte aktiver bliver solgt, da nettoprovenuet fra salget bliver afregnet til panthaverne. Dermed er du sikret betaling før de andre kreditorer i konkursboet.

Hvis panthavers krav bliver indfriet af indtægten fra salget, indgår det overskydende beløb i konkursboet som et frit aktiv til fordeling blandt konkursboets kreditorer i overensstemmelse med konkursordenen.

Ifølge Konkursloven skal alle omkostninger ved håndtering og salg af pantsatte aktiver betales af panthaver. Omkostningerne bliver derfor betalt ud af indtægten fra salget af de pantsatte aktiver.

Hvis panthavers krav ikke bliver betalt fuldt ud af indtægten fra salget af de pantsatte aktiver, skal panthaveren betale et salær til konkursboet for kurators håndtering af aktiverne. Salæret, der kaldes et panthaversalær, indgår i konkursboet og dækker omkostningerne ved håndtering og salg af de pantsatte aktiver. Dette sikrer, at de øvrige kreditorer i konkursboet ikke kommer til at betale for håndteringen af pantsatte aktiver.

Modregning er relevant, hvis du har et krav mod den konkursramte virksomhed, som samtidig har et krav mod dig. Der gælder særlige og komplicerede regler for modregning i konkurs, der som regel kræver nærmere undersøgelser.

Hvis du ønsker at modregne, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt der kan ske modregning i et krav, som konkursboet har mod dig, skal du kontakte sagsbehandleren på den konkrete konkurssag.

Du har i visse tilfælde også mulighed for at tilbageholde genstande ejet af konkursboet, indtil du modtager betaling for dit krav. Ligesom ved modregning gælder der dog særlige regler for dette, der vil kræve yderligere undersøgelser.

Hvis du ønsker at holde en genstand tilbage til sikkerhed for betaling af dit krav, skal du derfor ligeledes kontakte sagsbehandleren på den konkrete konkurssag.